YNS / WNS-差壓開關

 

  • YNS : 動作壓差小,且固定不可調。   
  • WNS : 動作壓力差可調設定;最適合用於冷卻水迴路斷水檢測。                                     
  1. 點此觀看型錄→ YNS / WNS-差壓開關

歡迎利用線上表單諮詢